Şərhlər

Biogeokimyəvi dövrlər


Abiotik mühitdən canlı varlıqlar aləminə gedən maddələr və onların abiotik dünyaya qayıtması biogeokimyəvi dövrü dediyimizi tamamlayır.

Termin, canlı orqanizmləri ("bio") və kimyəvi dəyişikliklərin müdaxilə etdiyi geoloji mühit ("geo") meydana gətirən elementlərin tsiklik bir hərəkəti olduğundan irəli gəlir. Hər hansı bir ekosistemdə belə dövrlər var.

Hər hansı bir biogeokimyəvi dövrdə elementin və ya maddənin mənbəyindən çıxarılması, canlıların istifadəsi və sonradan mənbəyinə qayıtması var.

Aşağıdakı biogeokimyəvi dövrlərin hər birini daha yaxından nəzərdən keçirək:

Azot dövrü
Su dövrü
Oksigen dövrü
Fosfor dövrü
Kalsium dövrü
Karbon dövrü
Kükürd dövrü